Vorig resultaat Volgend resultaat

1 Materiële vaste activa 3 Immateriële vaste activa

2 Vastgoedobjecten

(in miljoenen euro's)  
   
2013  
  Totaal vastgoed
Aanschaffingsprijs per 1 januari 248
   
Investeringen 19
Activeringen 0
Vervreemdingen 0
Desinvesteringen -10
Overige mutaties 0
   
Aanschaffingsprijs per 31 december 257
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 88
   
Afschrijvingen 7
Vervreemdingen 0
Desinvesteringen -8
Bijzondere waardeverminderingen  1
Overige mutaties 0
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 88
   
Boekwaarde per 1 januari 160
   
Boekwaarde per 31 december 169
   
2014  
  Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari 257
   
Investeringen 35
Activeringen 0
Acquisities 0
Vervreemdingen 0
Desinvesteringen 0
Overige mutaties 0
   
Aanschaffingsprijs per 31 december 292
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 88
   
Afschrijvingen 7
Vervreemdingen 0
Desinvesteringen 0
Bijzondere waardeverminderingen 2
Overige mutaties -1
   
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 96
   
Boekwaarde per 31 december 196

De reële waarde van vastgoedobjecten bedraagt per 31 december 2014 € 0,5 miljard (31 december 2013: € 0,5 miljard). Deze waarde is op onafhankelijke, professionele wijze bepaald met inschakeling van erkende deskundigen. Hierbij is rekening gehouden met de lopende huurovereenkomsten die de Groep op zakelijke, objectieve grondslag heeft gesloten en die vergelijkbaar zijn met die voor vergelijkbaar vastgoed op dezelfde locatie. De reële waardebepaling van de vastgoedportefeuille is gebaseerd op een disconteringvoet van 10% (2013: 10%). Wanneer de yield gehanteerd voor de waardering van de vastgoedportefeuille per 31 december 2014 100 basispunten hoger is dan de huidige yield dan zou de waarde dalen met 10% (2013 10%).

De vastgoedobjecten bestaan uit een aantal bedrijfspanden die aan derden zijn verhuurd. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Daarna wordt met de huurder over verlenging onderhandeld. Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.

De directe verhuuropbrengsten bedragen € 28 miljoen (2013: € 28 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 8 miljoen (2013: € 7 miljoen).