Vorig resultaat Volgend resultaat

2 Vastgoedobjecten 4 Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

3 Immateriële vaste activa

2013 Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari 44 92 136
       
Investeringen 0 27 27
Acquisities 0 0 0
Vervreemdingen -7 -4 -11
Overige mutaties 0 -3 -3
Aanschaffingsprijs per 31 december 37 112 149
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 11 18 29
       
Afschrijvingen 0 8 8
Bijzondere waardeverminderingen  0 0 0
Vervreemdingen -7 -2 -9
Overige mutaties 1 -5 -4
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 5 19 24
       
Boekwaarde per 1 januari 33 74 107
Boekwaarde per 31 december 32 93 125
       
    Overige immateriële  
2014 Goodwill vaste activa Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari 37 112 149
       
Investeringen 0 44 44
Acquisities 0 0 0
Vervreemdingen 0 0 0
Overige mutaties 0 53 53
Aanschaffingsprijs per 31 december 37 209 246
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 5 19 24
       
Afschrijvingen 0 19 19
Vervreemdingen 0 0 0
Bijzondere waardeverminderingen  0 0 0
Overige mutaties 0 29 29
       
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 5 67 72
       
Boekwaarde per 31 december 32 142 174

De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van herziene inschatting van classificatie van materiële en immateriële vaste activa en hebben betrekking op software.

Onder de overige immateriële vaste activa is een bedrag opgenomen van € 3 miljoen welke betrekking heeft op aangekochte immateriële vaste activa.

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van 3 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5% en 7% (2013: tussen 7% en 9%). De goodwill ultimo boekjaar heeft volledig betrekking op het segment Reizigersvervoer.