Vorig resultaat Volgend resultaat

4 Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode 6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen

5 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

  31 december 2014 31 december 2013
Tot de vaste activa behorende overige financiële activa    
Voor verkoop beschikbare financiële activa 151 136
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa 1 2
Financiële leases 14 13
Overige financiële vaste activa 60 54
Totaal 226 205
     
Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa    
Deposito's 223 231
     
Totaal 223 231

Deposito’s en obligaties (opgenomen in voor verkoop beschikbare financiële activa en tot einde looptijd aangehouden financiële activa) zijn onder meer bestemd voor betaling van de aangegane investeringsverplichtingen van circa € 680 miljoen (2013: 330 miljoen), aflossing en rentebetaling van de leningen, langlopende voorzieningen en verplichtingen.

Onder de overige financiële vaste activa is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen. Het verstrekte bedrag van € 30 miljoen is onderverdeeld in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De waarde van de optie is gebaseerd op het cumulatieve marktconforme rendement (4%) dat NS moet terugbetalen op het moment dat zij besluit om tussentijds de leenovereenkomst te beëindigen. Op het moment dat de Groep besluit om geen gebruik te maken van de optie zal de vervolgwaardering (geamortiseerde kostprijs) van zowel de lening als de opties ongewijzigd blijven. De optie wordt gezien de looptijd beschouwd als langlopend. Per 1 januari 2017 zullen, indien geen gebruik wordt gemaakt van de opties, de cumulatief preferente aandelen worden omgezet naar gewone aandelen met winstgerechtigdheid onder betaling van een aanvullende storting van € 15 miljoen.

Het met de overige beleggingen samenhangende krediet-, valuta- en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.