Vorig resultaat Volgend resultaat

28 Financieel risicobeheer Enkelvoudige balans per 31 december 2014

29 Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2014: € 439 miljoen, 2013: € 423 miljoen).

Daarnaast heeft NS in 2014 een bedrag van € 37 miljoen (2013: € 46 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn voor een bedrag van € 35 miljoen (2013: € 37 miljoen) verantwoord als overige opbrengsten en voor een bedrag van € 2 miljoen (2013: € 9 miljoen) in mindering voor gebracht op de gerelateerde kosten.

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De betaling van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur. Deze is toegelicht onder noot 24;
  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations Nieuwe Sleutel Projecten is per 31 december 2014 € 28 miljoen (31 december 2013: € 33 miljoen) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV. In 2014 is € 66 miljoen (2013: € 33 miljoen) betaald aan ProRail BV.

De transacties met directie en commissarissen zijn toegelicht onder noot 20.

Er hebben in 2014 en 2013 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep. Eurofima is een Europese maatschappij op gericht voor de financiering van spoorwegmaterieel en is een supranationale organisatie gevestigd in Bazel, Zwitserland. Met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities:

  2014 2013
Rentelasten 2 2
     
  31 december 2014 31 december 2013
Onderhandse leningen  448 450

Groepsmaatschappijen

NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de met * aangemerkte deelnemingen.

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

De belangen zijn in 2014 ten opzichte van 2013 ongewijzigd gebleven.

  Percentage deelname Statutaire zetel
Werkmaatschappijen    
NS Reizigers BV* 100 Utrecht
NS Internationaal BV* 100 Utrecht
Abellio Transport Holding BV 100 Utrecht
NedTrain BV* 100 Utrecht
NS Financial Services (Holdings) Ltd 100 Dublin
NS Stations BV* 100 Utrecht
NS Vastgoed BV* 100 Utrecht
NS Insurance NV 100 Utrecht
NS Opleidingen BV* 100 Utrecht
NS Spooraansluitingen BV 100 Utrecht
NS Lease BV* 100 Utrecht
     
Dochterondernemingen van werkmaatschappijen    
Thalys Nederland NV* 100 Utrecht
HSA Beheer NV 95 Rotterdam
NedTrain Ematech BV 100 Utrecht
NS Stations Retailbedrijf BV* 100 Utrecht
NS Fiets BV 100 Utrecht
NS-OV Fiets BV 100 Utrecht
Qbuzz BV 100 Amersfoort
Stationsfoodstore BV*  100 Utrecht
NS Poort Ontwikkeling BV 100 Utrecht
NS Financial Services Company 100 Dublin
Abellio Transport Holdings Ltd 100 London
Abellio Greater Anglia Ltd 100 London
Abellio GmbH 100 Essen
Abellio ScotRail Ltd 100 Glasgow
Abellio West London Ltd 100 London
Abellio London Ltd 100 London
     
Joint ventures     
De Groep heeft belangen in de volgende joint ventures:    
Stationslocaties OG CV 55,8 Utrecht
Basisfonds Stationslocaties CV 50,9 Utrecht
Merseyrail Services Holding Company Ltd 50 Hampshire
Northern Rail Holdings Ltd  50 Hampshire
Trans Link Systems BV  68,75 Amersfoort
     
Joint operations    
Stationsdrogisterijen CV 50 Zaandam
Waterkant CV 51 Amsterdam

Overige belangen

Het belang dat de Groep heeft, betreft:

  Percentage deelname  Statutaire zetel
Eurofima 5,8  Basel

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.