Vorig resultaat Volgend resultaat

8 Materieeltekort 10 Veiligheidsincident

9 Arbeidsonrust

Omschrijving

Arbeidsonrust als gevolg van onvrede, organisatieveranderingen of verschil van inzicht met vakbonden over de cao.

Toelichting op risico

Interne arbeidsverhoudingen: OR en bestuurder zijn het oneens over onderwerpen waar de medezeggenschap advies/instemming over mag geven.

Externe arbeidsverhoudingen: Vakorganisaties en NS zijn het oneens over onderwerpen die bonden agenderen vanuit belangenbehartiging, als sociale partner in ‘de polder’, of als tijdens cao-onderhandelingen partijen niet tot een akkoord komen.

Waar kan het risico impact op hebben?

Interne arbeidsverhoudingen: Bij blijvende onenigheid kan een procedure bij de Ondernemingskamer gevolgd worden. Deze procedure heeft naast juridische ook psychologische impact op de verhoudingen, leidt tot een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’. Dat kan in volgende adviesaanvragen/instemmingsverzoeken doorwerken. Ook publicitair heeft dat mogelijk impact.

Externe arbeidsverhoudingen: onrust onder het personeel kan leiden tot verschillende actievormen, van een actievergadering tot een (plaatselijke) werkonderbreking (zoals op 2 december 2014) of een algehele staking.

Stakingen/acties hebben gevolgen op zowel financieel, commercieel en organisatorisch gebied als op reputatie. De mate waarin is sterk afhankelijk van de situatie.

In de regel hebben acties ook impact op de arbeidsverhoudingen tussen medewerkers en bestuurder en tussen medewerkers onderling.

Indien er sprake is van werkonderbrekingen of stakingen wordt aan het principe van de reiziger op 1, 2 en 3 geweld aangedaan. Zowel voor de reiziger als vanuit commercieel en reputatieperspectief is dat zeer onwenselijk.

Maatregelen

  • Goed beheer van de relatie tussen bestuurders en COR/OR: regulier overleg, informeel contact, professionele ondersteuning van het overleg.
  • Goed beheer van de relatie tussen NS en de vakbonden: regulier overleg, informeel contact, professionele ondersteuning van het overleg.
  • Duidelijke communicatie naar de achterban.
  • NS zet op de cao professionele onderhandelaars in die zorgen dat er altijd ruimte wordt gehouden voor onderhandelings-/gespreksbereidheid vanuit NS.
  • Indien er sprake is van treindienst-verstorende acties wordt tijdig in overleg getreden om het CBT (crisisbeleidsteam) in te richten.
  • Een draaiboek voor het zetten van de juiste stappen richting verstorende activiteiten.

Restrisico

Het risico van stakingen/acties blijft gegeven de belangentegenstellingen aanwezig. Wel zijn er waar mogelijk maatregelen genomen om het risico te vermijden dan wel op te vangen.