Vorig resultaat Volgend resultaat

Algemene toelichting Schattingen en beoordelingen

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep dezelfde als toegepast in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014. De per 1 januari 2015 gewijzigde IFRS standaarden hebben geen materiële invloed gehad op de halfjaarcijfers.