Vorig resultaat Volgend resultaat

Bedrijfslasten Netto financieringsresultaat

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om al onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Investeringen moeten vervolgens ook leiden tot voldoende rendement om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dat is ook in het publieke belang.

Het onderliggende bedrijfsresultaat bleef in 2014 met € 84 miljoen nagenoeg gelijk aan het resultaat over 2013 van € 78 miljoen. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

(in miljoenen euro's) 2014 2013
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 321 -70
  -44 125
Onttrekking voorziening verlieslatend contract HSL-Zuid -174 -97
Vrijval verplichting vernieuwing spooraansluitingen -26 0
Diverse reorganisatielasten 5 76
Overige (vooral afwaarderingen) 2 44
Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten 84 78