Verwijder uw selectie(s)

Verslag van de RvC

NS staat voor flinke uitdagingen, zowel operationeel met de nieuwe concessie als financieel: kosten besparen en resultaat verbeteren is noodzaak. De raad ziet ook veel kansen om de dienstverlening voor reizigers te verbeteren.

Governance

In 2014 is de topstructuur van NS drastisch herzien. De raad van commissarissen was nauw betrokken bij dit proces. De nieuwe structuur sluit aan bij de herijkte strategie die de reiziger op 1, 2 en 3 plaatst. Met steun van de raad is een nieuwe Executive Committee (ExCo) in het leven geroepen voor de uitvoering van de strategie. Gezamenlijk is de ExCo verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de onderneming. Die gedeelde verantwoordelijkheid draagt bij aan de ontkokering van het bedrijf. De raad ziet dat de kortere lijnen tussen CEO en CFO en de belangrijkste directeuren leiden tot verbeterde en versnelde besluitvorming. Ook spreekt de raad zelf op reguliere basis met ExCo-leden en zit daardoor dichter op de operatie dan voorheen. Door het nieuwe besturingsmodel is de raad nauwer bij de operatie betrokken, wat ook onze wens was.

De leden van de raad hebben regelmatig contact gehad met de centrale ondernemingsraad. Deze overleggen verliepen prettig en constructief waarbij bleek dat de COR de NS-strategie op hoofdlijnen steunt.

Resultaten

NS behaalde dit jaar een nettowinst van € 180 miljoen, in 2013 was dit een verlies van 43 miljoen euro. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van 35% van het cumulatieve resultaat over 2013 en 2014, zijnde € 48 miljoen euro. De raad heeft de resultaten kritisch bestudeerd en met de accountant besproken. Het is positief dat – na een moeilijk 2013 – de financiële en operationele resultaten in 2014 in veel opzichten een opgaande lijn laten zien. De uitdagingen voor de toekomst zijn echter legio. De gevolgen van de Fyra/V250 laten zich de komende jaren nog voelen, ook financieel. Het effect dat de economische neergang heeft gesorteerd op de resultaten en financiële buffers van de onderneming, stelt ons voor de noodzaak de komende jaren kosten te besparen en het resultaat te verbeteren.

Afwikkeling Fyra/V250

In 2014 heeft NS een minnelijke schikking bereikt met Finmeccanica, moederbedrijf van de producent van de Fyra/V250. Claims over en weer werden daarmee beëindigd. Dat was een belangrijke mijlpaal. De raad realiseert zich echter terdege dat het zwaartepunt van de parlementaire enquête in 2015 ligt. Belangrijker nog is dat NS zelf blijvend moet leren van de Fyra/V250. Het lessons learned-project dat is gestart in 2013, heeft NS in 2014 gecontinueerd. De lessen die daaruit zijn getrokken, heeft de raad uitvoerig besproken met de RvB. De inzichten zijn direct toegepast in de aanbestedingstrajecten voor de nieuwe generaties Sprinter en Intercity.