Verwijder uw selectie(s)

2 Financiële positie NS

Omschrijving

Het risico dat de financiële positie van NS onvoldoende is om aan haar concessieverplichtingen en rendementseis van de aandeelhouder te kunnen voldoen.

Toelichting

Met ingang van 2015 is NS een nieuwe hoofdrailnetconcessie aangegaan. Deze brengt additionele verplichtingen met zich mee, met name op materieel gebied. Daarnaast is het resultaat van NS in het verleden geholpen door diverse bijzondere posten, die langzamerhand minder worden. Daardoor genereren we onvoldoende operationele cash flow om op lange termijn aan onze verplichtingen te voldoen. Daarom moet het resultaat verhoogd worden om financieel gezond te blijven en om aan de eisen van de aandeelhouder te kunnen voldoen. Het risico kan impact hebben op de tussentijdse HRN-evaluatie in 2019 of aan het einde van de concessieperiode in 2024. Ultiem kan het leiden tot het verliezen van de HRN-concessie, wat het voortbestaan van het bedrijf onzeker zou maken.

Maatregelen

De bedrijfsonderdelen is opgelegd om te kijken naar eigen winstgevendheid en te komen met maatregelen om de omzet te verhogen en de kosten te verlagen. Dit is ook een overkoepelend thema in de ExCo. Per maand/kwartaal wordt gemonitord wat de voortgang is. Investeringen bekijken we kritisch op hun bijdrage aan de winstgevendheid.

Restrisico

Restrisico is acceptabel, want op dit moment zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn. Wel is er sturing nodig om zeker te weten dat we de gevraagde maatregelen ook gaan afleveren.